วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดปลาดุก ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในจุดต่างๆที่เป็นพื้นที่เสี่ยงตลอดจนภาชนะในครัวเรือนประชาชนบ้านกุดปลาดุก หมู่ 1 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหา

กษัตริย์ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์สามัคคี ของหน่วยงาน บุคลากร และร่วมถึงกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกสวนสมุนไพร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อมือ เท้า ปาก ในเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

1827474
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
769
2247
9627
1807697
9627
64315
1827474

Your IP: 172.70.188.35
2023-10-04 10:46

facebook อบต.กุดปลาดุก