ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้าง

2 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #7 โดย ละหม้าย จรูญกูล
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
อยากทราบอัตราค่าธรรมเนียมในการชำระภาษีที่ดินและและสิ่งปลูกสร้างครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

2 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #10 โดย orraat
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
โอนที่ดินให้ลูก ให้ญาติ31 สิงหาคม 2564 • 1 นาที  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ เป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบกับเจ้าของที่ดินเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผู้ถือครองที่ดินจะเสียภาษีมากขึ้น จึงมีการแบ่งที่ดินให้ญาติเพื่อบรรเทาภาระภาษีของตนเอง แต่การแบ่งที่ดินก็มีทั้งการให้และการขาย ซึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์แบบไหน ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2565 มีอะไรบ้าง และเสียภาษีโอนที่ดินเท่าไร เจ้าของที่ดินสามารถหาคำตอบได้ที่นี่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เป็นภาษีที่กำหนดให้เจ้าของที่ดินมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทต้องเสียภาษี หรือถือครองที่ดินมากกว่า 1 แปลง ก็ต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก ยิ่งถือครองที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็ยิ่งเสียภาษีสูงขึ้น ดังนั้น การเปลี่ยนไปเสียภาษีโอนที่ดินครั้งเดียว เพื่อยกให้ญาติพี่น้องช่วยกันถือครอง จึงเป็นทางออกที่ช่วยแบ่งเบาภาระภาษีได้ คำนวณภาษีอากรเบื้องต้น ในการทำนิติกรรมประเภท ขาย ขายฝาก ให้ โอนมรดก จำนอง และเช่า ได้ที่นี่    ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2565 ภาษีโอนที่ดินที่เกิดจากการโอนบ้านหรือที่ดินให้แก่ลูก ภาษีโอนที่ดินให้ญาติแบบให้โดยเสน่หาค่าโอนที่ดินให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกัน และต้องการยกที่ดินให้แก่ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่ายแม่ต้องการยกที่ดินให้ลูก (ซึ่งลูกนั้นชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายแม่เสมอ) จะเสียภาษีโอนที่ดิน 2565 และภาษีโอนที่ดินดังนี้
 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5% จากราคาประเมิน เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท
แม้พ่อแม่จะถือครองที่ดินเพียงไม่กี่ปี แต่ก็ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ตามข้อยกเว้นของกรมสรรพากร กรณีนี้จึงมีอัตราภาษีโอนที่ดินที่ต่ำที่สุดค่าโอนที่ดินให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หรือฝ่ายพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรแต่กำเนิด แล้วฝ่ายพ่อต้องการยกที่ดินให้แก่ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะเสียค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2565 และภาษีโอนที่ดินดังนี้
 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50%
กรณีนี้ยังได้เสียธรรมเนียมการโอนเพียง 0.5% แต่จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามขั้นบันได และถ้าถือครองไม่เกิน 5 ปี หรือมีชื่อใน ทะเบียนบ้าน ไม่เกิน 1 ปี ก็จะเข้าข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย ค่าโอนที่ดินให้ญาติฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ลูกการยกที่ดินให้ญาติที่อยู่ในสายเลือด ไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หลาน หรือแม้แต่ยกที่ดินให้ลูกบุญธรรม หากไม่ใช่มรดกตกทอด จะเสียค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2565 และภาษีโอนที่ดินดังนี้
 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2.0% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50%
หากไม่ใช่พ่อแม่ลูกกัน แม้จะเป็นญาติสนิทเพียงใด ก็ต้องเสียภาษีเหมือนการซื้อขายที่ดินตามปกติ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่หักค่าใช้จ่ายยืนพื้น 50% ไม่ว่าจะครอบครองมากี่ปีก็ตามข้อควรระวังในการให้โดยเสน่หาตามปกติแล้ว การให้โดยเสน่หาจะถอนคืนไม่ได้ แต่ก็มีกรณีที่ผู้ให้ฟ้องร้องขอถอนคืนได้ เช่น ผู้รับประพฤติเนรคุณ หมิ่นประมาทร้ายแรง ประทุษร้าย หรือไม่สงเคราะห์เลี้ยงดูผู้ให้เมื่อยากไร้ แต่จะได้คืนหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล ภาษีโอนที่ดินให้ญาติแบบซื้อขายตามปกติการซื้อขายทุกกรณีภาษีโอนที่ดินเมื่อซื้อขายทุกกรณี ไม่ว่าจะขายที่ดินให้ลูก หลาน พี่น้อง พ่อแม่ หรือปู่ย่าตายาย จะเสียค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามการซื้อขายปกติ ดังนี้
 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2.0% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินหรือราคาขาย แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายตามปีที่ถือครอง
อัตราภาษีโอนที่ดินจะใช้เกณฑ์เดียวกันทุกคน แต่ภาษีจะถูกหรือแพงจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ถือครอง และการตั้งราคาขายที่สูงกว่าราคาประเมิน ก็ส่งผลให้ค่าอากรแสตมป์หรือภาษีธุรกิจเฉพาะสูงขึ้นด้วยค่าโอนที่ดินให้ลูก (ในสมรส)ให้ลูก (นอกสมรส)ให้ญาติค่าธรรมเนียมการโอน0.5%0.5%2.0%ค่าอากรแสตมป์0.5 หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%0.5 หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%0.5 หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา5% (เฉพาะที่เกิน 20 ล้าน)ตามขั้นบันได หักค่าใช้จ่ายได้ 50%ตามขั้นบันไดและปีที่ถือครอง

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.256 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

2487841
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
115
5161
24284
2440731
44470
84683
2487841

Your IP: 172.70.92.252
2024-07-13 02:08

facebook อบต.กุดปลาดุก